Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN HORECA/DETAIL-/ TUSSENHANDEL

VAN:

 

Juice Solutions International  BV
gevestigd en kantoorhoudende te 7317 BD, Apeldoorn aan de Lage Brink 5
hierna te noemen: “JSI ”
 
Artikel 1.              Definities
 
1.            In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
JSI :   Juice Solutions International  BV
Koper: Een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
 
Artikel 2.              Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
2.1          Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen JSI  en een koper waarop JSI  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2          De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JSI, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
Artikel 3.              Offertes / Orderbevestigingen
 
3.1          Door het aanvragen en aanvaarden van een offerte of het plaatsen van een bestelling bij JSI gaat u akkoord met onze leveringsvoorwaarden voor de verkoop aan u van onze goederen. Wij fungeren als leverancier van de goederen en zijn niet de fabrikant, en onze aansprakelijkheid is als zodanig beperkt.                                                                                                                                             

 3.2         U erkent dat u ouder dan 18 jaar bent, en de bevoegdheid en het vermogen tot het aangaan van een contract met ons heeft. Werkgevers moeten ons adviseren als hun personeel niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt. U erkent dat u niet handelt als consument. Als u handelt als een consument, dan moet u een van onze vertegenwoordigers hiervan op de hoogte stellen daar deze termen wellicht niet op u van toepassing zijn.                                                                                                  3.3         In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is JSI niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van JSI ’  offerte c.q. orderbevestiging.
3.4          In offertes c.q. orderbevestigingen van JSI  genoemde levertijden en andere voor door JSI te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
3.5          Door JSI opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.6          Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw bestelling en de eventuele specificaties hiervan volledig en juist zijn. JSI zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten, nalatigheden of onjuiste specificaties.
3.7          Offertes zijn geldig voor een periode van maximaal twee weken na offertedatum tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de offerte en kunnen door JSI worden ingetrokken of gewijzigd tijdens deze periode zonder bericht. 
3.8          Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3.9          JSI is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4.              Levering


4.1          Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 4.2         De door JSI geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben  van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
4.3          De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
4.4          Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. En het risico van de goederen is voor u (inbegrepen verlies of schade veroorzaakt door onze nalatigheid.)De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en naleveringskosten  verschuldigd zijn.                                                                                                                4.5         In het geval we door uw toedoen bijkomende kosten of uitgaven maken, zal u volledig alle gemaakte kosten of uitgaven aan JSI voldoen. Dit zal worden gefactureerd op hetzelfde tijdstip als de factuur voor de goederen en is onderworpen aan dezelfde betalingsvoorwaarden.
4.6          In sommige gevallen kan de levering door een derde partij worden uitgevoerd. Dit zal worden aangegeven in een voorafgaande overeenkomst tussen u en JSI.
4.7          Bederfelijke goederen worden niet terugbetaald of teruggenomen nadat wij deze hebben geleverd.
4.8          Onze aansprakelijkheid is beperkt in overeenstemming met artikel 10 hieronder.

4.9         Het risico over de goederen gaat over op de koper bij de totstandkoming van de overeenkomst of, indien het om soortgoederen gaat, van zodra ze geïndividualiseerd zijn.

De levering gebeurt hetzij door de goederen rechtstreeks te overhandigen aan de koper, hetzij door de afgifte van de goederen aan een expediteur of vervoerder in de gebouwen

van de verkoper. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco worden verzonden.

 

Artikel 5.              Levertijd
 
5.1          Door JSI opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
5.2          Bij niet tijdige levering dient de koper JSI derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en JSI een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. U heeft geen recht op een schadevergoeding of u kunt  de bestelling annuleren, wanneer de vermelde levertijd niet wordt gehaald.
5.3          De door JSI opgegeven levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens en betalingen in haar bezit zijn.

 

Artikel 6.              Deelleveringen
 
6.1          Het is JSI toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is JSI bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, deze worden betaald in overeenstemming met de bepalingen van het contract.
6.2          Elke deellevering gaat samen met een afzonderlijk contract en er is geen annulering of beëindiging mogelijk van het contract met betrekking tot de totale levering, noch geeft het u het recht op annulering van een andere opdracht of levering.
 

Artikel 7.              Technische eisen
 
7.1          Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is JSI er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.  Tevens kan de apparatuur door JSI aangepast zijn aan de technische eisen van de Nederlandse markt waarbij elektrische snoeren en stekkers, stekkerdozen vervangen of aangepast kunnen zijn. 
7.2          Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
7.3          De door JSI geleverde apparatuur en producten kunnen afwijken van de in de brochures en prijslijsten voorkomende voorbeelden en omschrijvingen. Dit geeft koper geen recht de apparatuur of producten te weigeren of retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld op de offerte.

 

Artikel 8.              Monsters, modellen en voorbeelden
 
8.1          Indien door JSI een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
8.2          U vertrouwt op uw eigen beoordeling voorafgaand aan de order, als aan de geschiktheid voor het doel van de goederen.                                                                                                                                         

8.3          Illustraties, gewichten, maten, prestaties, vermogens, de toepassingsgeschiktheid en andere gegevens die zijn opgenomen in onze literatuur zijn verklaringen van advies en zijn alleen ter informatie en vormen geen onderdeel van het contract. Hieraan kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 9.              Ontbinding van de overeenkomst

 

9.1          Annuleringen worden alleen geaccepteerd, door ons schriftelijk op de hoogte te stellen en op voorwaarde dat alle kosten en uitgaven die door JSI tot het tijdstip van annulering zijn gemaakt en alle verlies of andere schade die ons vanwege de annulering ten dele valt, zal worden terugbetaald aan JSI door u.
9.2          Een overeenkomst tussen JSI en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
 - indien na het sluiten van de overeenkomst aan JSI omstandigheden ter kennis komen

   die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 - indien JSI de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te   

   stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In de genoemde gevallen is JSI bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
9.3          Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan JSI  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is JSI bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 10.            Garantie
 
10.1       JSI garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leverings documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur.
De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, weersinvloeden op het materiaal, normale gebruiksslijtage van banden, riemen en andere hijsmiddelen, normale vervoersslijtage door verpakkingen etc.
10.2       In het geval dat niet bederfelijke goederen defect zijn, gelden de garanties, gegeven door de betreffende fabrikant.
10.3       Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabrikagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak.  JSI kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
10.4       De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
10.5       Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het aan laten staan van bepaalde apparatuur zoals pompen, blenders en juicers zonder dat het product de juiste toelevering krijgt (water, sinaasappels etc.). Het buiten laten staan van promotiemateriaal en apparatuur  bij een windkracht, hoger dan windkracht 2; Een electroschakelaar niet op de neutrale stand terugzetten, nadat een product gebruikt  is. Montage/Demontage/Reiniging  van de geleverde zaken, anders uitgevoerd dan volgens de door JSI geleverde voorschriften (schriftelijk dan wel mondelijk) of montage handleiding.
10.6       Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
10.7       Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van JSI,  van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

 

Artikel 11.            Eigendomsvoorbehoud

11.1       Als u gebruik maakt van onze Intellectuele eigendom (zoals handelsmerk of auteursrecht) behouden wij ons het recht voor om dit materiaal per direct terug te vorderen. U garandeert dat u gehoor zal geven aan alle redelijke instructies hiertoe. Het gebruik van ons intellectuele eigendom zal in geen geval betekenen dat u eigenaar bent hiervan maar slechts gebruiker en onder deze merknaam de goederen verkoopt.

11.2       Indien enige bepaling van dit contract door een bevoegde rechter, rechtbank of administratieve instantie op de volgende wijze wordt beoordeeld; geheel of gedeeltelijk illegaal, nietig, ongeldig, vernietigbaar, onredelijk of onuitvoerbaar, wordt die bepaling gescheiden van de overige bepalingen van het contract.
11.3       In het geval dat wij een gerechtelijke procedure tegen u voeren, voor overtreding van deze voorwaarden, wordt u aansprakelijk gesteld voor onze redelijk en rechtmatig gemaakte kosten.
11.4       Dit contract wordt beheerst door het Nederlandse rechtssysteem en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Nederland.

11.5       Alle door JSI geleverde zaken blijven het eigendom van JSI totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met JSI gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
11.6       De goederen (geheel of gedeeltelijk) zijn voor uw risico vanaf het moment van aflevering, ook al is dit op een andere locatie dan die van uzelf.
11.7       Eigendom van de goederen gaat pas op u over, zodra we de volledige betaling hebben ontvangen (in geld of middelen) ten aanzien van:
               I)  De goederen.
               II) Alle resterende bedragen die u nog aan ons verschuldigd bent.
11.8       Totdat de goederen uw volledige eigendom zijn, dient u:  de goederen op te slaan (zonder kosten voor ons) los van alle andere goederen of een derde partij op een zodanige manier dat ze nog steeds herkenbaar zijn als ons eigendom;
11.9       Door JSI geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt  en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.10     De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.11     U kunt alleen de goederen wederverkopen wanneer u het volledig verschuldigde bedrag aan ons hebt voldaan.
11.12     Uw recht op het bezit van de goederen beëindigd onmiddellijk indien:
               I)  U contractbreuk pleegt.
               II) U niet in staat bent uw schulden te betalen.
11.13     Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan JSI dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin JSI haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JSI zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.14     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht JSI zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.15     De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 
Artikel 12.            Gebreken; klachttermijnen
 
12.1       De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
               I) of de juiste zaken zijn geleverd;
               II) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;
               III) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
12.2       JSI wordt in de gelegenheid gesteld om de goederen te inspecteren voordat u deze hebt gebruikt, doorverkocht, gewijzigd, opgenomen of aangepast.
12.3       Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan JSI te melden.
12.4       Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering schriftelijk te melden aan JSI
12.5       Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
12.6       Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan JSI worden geretourneerd.                                                                                                                                                     12.7                Als u niet binnen de genoemde termijn (12.4 en 12.5) een schriftelijke klacht bij ons of de vervoerder indient, worden de goederen geacht te zijn afgeleverd in de juiste hoeveelheid en vrij van gebreken.

12.8       De contractuele leveringstermijn wordt, behoudens een uitdrukkelijk en andersluidend beding, slechts bij benadering gegeven en bindt de verkoper niet. Een eventuele vertraging

kan nooit tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding aanleiding geven.

Indien de koper de bestelde goederen niet tijdig afhaalt, kan de verkoper eventueel in de opslag ervan voorzien voor rekening en voor risico van de koper.
 
Artikel 13.            Prijs/Prijsverhoging
 
13.1       Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Euros
- exclusief BTW
- op basis van door JSI gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af fabriek
13.2       Indien JSI met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is JSI niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien JSI kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
13.3       Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
13.4       Door JSI gepubliceerde of uitgegeven prijslijsten zijn een weergave van de prijzen op het moment van publicatie/uitgifte. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen kunnen zich op ieder moment voordoen en zullen zo spoedig mogelijk door JSI worden verwerkt en aangepast.                                                                                                                                         13.5        In contracten die met  JSI zijn aangegaan voor langere tijd (meer dan 6 maanden), verklaard de contractant door ondertekening van het contract zich nadrukkelijk bewust te zijn van het feit dat de prijzen van met name seizoensgevoelige producten zoals fruit,  yoghurt en ijs kunnen fluctueren gedurende de looptijd van het contract. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, van een bepaald product, heeft de koper recht op een vervangend vergelijkbaar product. De overeenkomst blijft in dit geval gehandhaafd.

 

Artikel 14.            Emballage
 
14.1       De koper is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets, bokken (t.b.v. glas), dan wel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarboren en niet zijnde verpakkingsmaterialen zoals karton en overige beschermstrips etc., binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.
Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
14.2       Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is JSI gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits JSI deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

 

Artikel 15.            Betaling

 

15.1       Betaling dient volledig gedaan te worden na de plaatsing van een order, tenzij we u schriftelijk een krediet hebben verleend.
15.2       In het geval dat JSI u een krediet heeft verleend, dient u het maandelijkse bedrag niet later dan de 15e van de maand over te maken. Te beginnen bij de eerste maand na de levering.
15.3       De periode van de betalingstransactie is van belang. Betaling wordt niet geacht te hebben plaatsgevonden, totdat wij deze op onze rekening hebben staan.
15.4       Geschillen die in het kader van de opdracht optreden of vertragingen buiten onze controle kunnen niet worden aangedragen om uw betaling te vertragen.
15.5       Wanneer u betalingsachterstand oploopt, heeft JSI het recht (zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten) om alle verdere leveringen op te schorten zonder bericht. U dient alle uitstaande betalingen te voldoen wanneer wij dit eisen.
15.6       Als u het aan JSI volledig verschuldigde bedrag niet betaald, wordt u aansprakelijk gehouden voor het betalen van de rente op deze som, vanaf de vervaldag van de betaling voor het jaarlijkse percentage van 8%, bovenop het basis rentepercentage van de kredietgever van De Nederlandsche Bank op een dagelijkse basis, tot de betaling is voldaan. Dit bedrag dient u aan JSI te voldoen.

15.7       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door JSI aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
15.8       Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
15.9       In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van JSI en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
15.10     Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
15.11     Door de koper gedane betalingen worden in de eerste plaats verrekend met alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
Artikel 16.            Kredietbeperking
 
16.1       JSI is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 3% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 17.            Incassokosten
 
17.1       Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
 over de eerste € 2.500,00                                             15%
 over de volgende € 2.500,00    (tot €5.000,00)          10%
 over de volgende €5.000           (tot €10.000,00)       5%
 over de volgende €190.000,00 (tot €200.000,00)     1%
 over het meerdere                                                        0,5%
 17.2      Indien JSI aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De in het tweede lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste € 40.

 

Artikel 18.            Aansprakelijkheid
 
18.1       JSI is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
18.2       JSI is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van JSI of haar ondergeschikten;
18.3       De aansprakelijkheid van JSI is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van JSI in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
18.4       Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en JSI aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van JSI beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.5       JSI aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door JSI van JSI’  producten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van koper zich bevindt. Ook voor JSI of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van koper, sluit JSI uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Koper verplicht zich vooraf JSI volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan JSI aanvaart koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van JSI ontstaat.
18.6       JSI is niet aansprakelijk voor zuiver economisch verlies, winstderving, uitputting van goodwill of anders directe of indirecte gevolgschade, kosten met betrekking tot de levering (gedeeltelijk of geheel) van goederen of het uitblijven van de levering van de goederen, voortvloeiend uit dit contract.

 

Artikel 19.            Overmacht
 
19.1       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JSI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JSI niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van JSI daaronder begrepen.
19.2       Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van JSI opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JSI niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
19.3       Indien JSI bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
19.4       JSI behoudt zich het recht de levering te annuleren of verminderen en zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies of schade ten gevolge hiervan indien omstandigheden buiten onze controle hiervan de oorzaak zijn, inclusief, maar niet beperkt tot de Handelingen van natuurrampen, oorlog, terrorisme, Protesten, rellen, burgerlijke onrust, brand, overstroming, epidemie, stakingen of lock-outs, of door enige handeling gedaan of niet gedaan op grond van een handels-geschil, waarbij onze ondergeschikten al of niet betrokken zijn.
19.5       In het geval van brand, afbraak van machines of andere omstandigheden buiten JSI’ redelijke controle kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, verlies of schade hierdoor veroorzaakt.

 

Artikel 20.            Geschillenbeslechting

 
20.1       De rechter in de woonplaats van JSI is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Artikel 21.            Toepasselijk recht
 
21.1       Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 22.            Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 
22.1       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Your shopping bag (0)
Total0.00
Checkout
Back to shop